Zasady przetwarzania danych osobowych – monitoring wizyjny

W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1), dalej: RODO, spółka TECH Sz. Orszulak, G. Bręcz Sp. J. z siedzibą ul. Kacza 7, 60-106 Poznań, KRS: 0000386438, informuje Panią/Pana, iż:

 

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje następujący obszar:
  • budynek przy ul. Kaczej 7 w Poznaniu, tj. jego wejście/wyjście, hol, korytarze, klatkę schodową;
  • chodnik wokół przedmiotowego budynku;
  • podjazd do miejsc postojowych posadowionych przed frontem budynku;
  • parking przed frontem budynku.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka TECH Sz. Orszulak, G. Bręcz Sp. J. z siedzibą ul. Kacza 7, 60-106 Poznań, KRS: 0000386438, zwana dalej Administratorem.
 3. Podmiotem przetwarzającym w rozumieniu RODO, który przetwarza Pani/Pana dane osobowe jest Administrator.
 4. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz bez dźwięku. Rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego dane są zapisywane i dostępne przez okres do 3 miesięcy, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 5. Czas przechowywania uzależniony jest od liczby zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. W przypadku zapisania całego dysku dane zostają automatycznie nadpisywane.
 5. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym przez organy publiczne lub gdy Administrator powziął informację, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin wskazany w pkt 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Po upływie terminów, wskazanych w pkt 4 oraz pkt 5, rzeczone nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.
 7. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. policji, prokuraturze, sądom.
 8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. b RODO, który stanowi, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • 6 ust. 1 lit. c RODO, który stanowi, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • 6 ust. 1 lit. f RODO, który stanowi, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności zarządzania ryzykiem i monitorowania zobowiązania wynikającego z Umów i polegającego na obsłudze oraz zagwarantowaniu prawidłowej realizacji Umów, a także rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń, w szczególności polegających na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obronie przez potencjalnymi roszczeniami.
 9. Niniejszym informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do zarejestrowanych Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach wskazanych w RODO (art. 15–22 RODO). Zarejestrowane Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 10. Administrator nie przetwarza danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl