Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TECH POZNAŃ

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem http://oferta.tech-poznan.pl (zw. dalej: Sklep), a także świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta innych usług elektronicznych.
 2. Usługi elektroniczne są świadczone przez TECH POZNAŃ jest TECH Dwa Sz. Orszulak G. Bręcz Spółka jawna z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Kacza 7, 60-106 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000490803, NIP: 7792418580, REGON: 302600172 (zwany dalej: „Usługodawcą”).
 3. Za pośrednictwem Sklepu jest prowadzona sprzedaż przez przedsiębiorstwo:
  a)      TECH DWA Sz. Orszulak G. Bręcz Spółka jawna z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul Kacza 7 1, 60-106 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000490803, NIP: 779-241-85-80, REGON:  302600172. Dane kontaktowe: Numer telefonu : 61 661 60 50, Email: sklep@tech-poznan.pl(zwany dalej: „TECH 2”).
 1. Niniejszy regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie na stronie internetowej sklepu pod adresem http://oferta.tech-poznan.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 2. Niniejszy Regulamin oraz jego postanowienia dotyczą wyłącznie klientów nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. TECH 2 prowadzi w Sklepie sprzedaż wyłącznie dla Klientów.
 1. DEFINICJE
 1. Klient – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807 ze zm.), prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący zakupów na cele związane z działalnością gospodarczą, niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca – TECH 2.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem http://oferta.tech-poznan.pl.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Konto – indywidualne konto użytkownika dostępne po rejestracji w Sklepie
 6. Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć poprzez stronę internetową Sklepu.
 7. Zamówienie – oferta Klienta nabycia Towarów określonych w formularzu Zamówienia.
 8. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.),
 9. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz soboty.

III. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu świadczenie następujących usług elektronicznych:
 1. a)      zawieranie umów sprzedaży Towarów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,
 2. b)      prowadzenie Konta.
 1. Świadczenie usług elektronicznych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Usługi elektroniczne świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie.
 3. Warunkiem korzystania ze świadczonych przez Usługodawcę usług elektronicznych jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
 4. Z momentem akceptacji Regulaminu pomiędzy Usługodawcą a Klientem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych, na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Umowa o świadczenie usług elektronicznych”). Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 5. Klient, ma prawo w każdym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie usług elektronicznych składając Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu tej umowy. Umowa o świadczenie usług elektronicznych ulega rozwiązaniu z chwilą dojścia do Usługodawcy oświadczenia o jej wypowiedzeniu.  
 6. Do  korzystania ze Sklepu, niezbędne są następujące wymagania techniczne:
 1. a)      komputer z dostępem do Internetu,
 2. b)      przeglądarka internetowa z włączoną obsługę plików Cookies oraz Javascript,
 3. c)      dostęp do poczty elektronicznej;
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. REJESTRACJA 
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie Konta w Sklepie.
 2. Utworzenie Konta wymaga rejestracji, polegającej na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie Sklepu, w zakładce ZALOGUJ/ZAREJESTRUJ.
 3. Formularz rejestracji musi być wypełniony prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym. Brak podania wszelkich wymaganych danych uniemożliwia utworzenie Konta.
 4. Sprzedawca może uzależnić korzystanie ze Sklepu od uwiarygodnienia podanych przez niego danych poprzez przesłanie stosownych dokumentów. Podanie nieprawdziwych danych, odmowa przedłożenia wymaganych przez Sprzedawcę dokumentów lub ich negatywna weryfikacja stanowią podstawę do zablokowania Konta.
 5. Rejestracji Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną  oraz składania w imieniu i jego na rzecz  wszelkich oświadczeń woli i wiedzy w postaci elektronicznej w ramach Konta może dokonać wyłącznie osoba fizyczna należycie do tego umocowana.
 6. Klientowi nie wolno korzystać z cudzych Kont oraz udostępniać swojego Konta (loginu oraz hasła) osobom nieuprawnionym. W celu zabezpieczenia dostępu do Konta, Klient ustanawia przy rejestracji hasło dostępu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonywane przez osoby nieuprawnione, a wchodzące w zakres zarządzania Kontem.
 7. Klient ma obowiązek informować Usługodawcę o każdej zmianie adresu e-mail. W przypadku braku informacji o dokonanej zmianie, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia przesyłane będą na adres podany w trakcie rejestracji będą uważane za skutecznie doręczone.
 8. Klient jest uprawniony do dokonywania Zamówień jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, iż opisy Towarów oraz wszelkie inne informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przerw związanych z aktualizacją danych Sklepu.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie łączy internetowych i telefonicznych.
 4. Wyłącza się stosowanie art. 682 Kodeksu cywilnego.
 5. Klient dokonuje wyboru Towaru z asortymentu Sklepu, za pomocą przycisku „do koszyka” umieszcza Towar w koszyku. Po przejściu do widoku koszyka (pole „koszyk”) Klient ma możliwość weryfikacji zawartości koszyka, dokonania wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Po dokonaniu wyboru przez Klienta następuje obliczenie łącznej kwoty zamówienie. Poprzez kliknięcia przycisku „zamawiam” Klient przechodzi do kolejnego etapu, na którym ma możliwość modyfikacji danych Klienta oraz danych dostawy.
 6. Klient potwierdza Zamówienie klikając przycisk „potwierdzam zamówienie”, w następstwie czego, Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia w formie zarówno komunikatu widniejącego na stronie internetowej, jako ostatni etap składania zamówienia, jak również na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 7. Złożenie Zamówienie stanowi złożoną Sprzedawcy ofertę nabycia Towarów po cenach określonych w Zamówieniu. Składając Zamówienie Klient zobowiązuje się do odbioru Towarów oraz zapłaty ceny Towarów i kosztów dostawy.
 8. Jeżeli Sprzedający akceptuje Zamówienie, wówczas potwierdza jego przyjęcie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Umowę uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 9. Koszty podania nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebrania przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Klient.
 10. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia do umowy sprzedaży, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia następujących przesłanek:
 1. a)      braku dokonania przez Klienta przedpłaty w ciągu 3 dni od dnia złożenia Zamówienia,
 2. b)      braku dokonania przez Klienta zapłaty oraz odbioru osobistego Towarów w siedzibie Sprzedawcy w ciągu 3 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 1. W przypadku gdy po zawarciu umowy sprzedaży okaże się, że nie może ona zostać wykonana z przyczyn za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności np. zakończenia produkcji Towaru, zmiany modelu Towaru, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, a zawarta umowa sprzedaży wygasa.
 2. Właściciel Sklepu wystawia dokument sprzedaży - fakturę VAT. Faktury VAT wystawiane i wysyłane są do Klienta w formie papierowej. Wysłanie faktury formą elektroniczną możliwe jest po obustronnym uzgodnieniu.
 3. Wszystkie ceny Towarów w sklepie podane są w złotówkach, w wersji brutto i netto.
 1. PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:  
 1. przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy (dokonana na podstawie faktury PROFORMA),
 2. płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
 3. płatność gotówką za pobraniem,
 4. płatność kartą przy odbiorze osobistym,
 5. płatność z wykorzystaniem płatności przelewy24.
 1. Dane do przelewu zostaną wysłane do Klienta na jego e-mail wskazany na Koncie Klienta.
 2. Termin dokonania przedpłaty wynosi 3 dni.

VII. DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawa towaru jest możliwa wyłącznie na adres wskazany w Koncie Klienta. 
 2. Termin dostawy wynosi: 
 1. a)   gdy towar w chwili przyjęcia Zamówienia znajduje się w magazynie w siedzibie Sprzedawcy: do 5 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym w przypadku przedpłaty,
 2. b)   gdy towar w chwili przyjęcia Zamówienia znajduje się w magazynie producenta: do 14 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym w przypadku przedpłaty.
 1. W pozostałych przypadkach Sprzedawca poinformuje o czasie oczekiwania poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez wiadomość e-mail
 2. W przypadku wydłużenia terminu dostawy Sprzedawca niezwłocznie poinformuje zamawiającego podczas rozmowy telefonicznej lub przez wiadomość e-mail. 
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesioną przez Kupującego szkodę spowodowaną opóźnieniem dostawy Zamówienia.
 4. Towar zostaje wysłany do Klienta po zaksięgowaniu wpłaty za zakupione Towary na koncie Sprzedawcy.
 5. Dostawy są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
 6. Koszty dostawy wynoszą:
 1. a)      20,00 zł brutto – w przypadku przedpłaty, jeżeli wartość Zamówienia jest mniejsza niż 700 zł brutto,
 2. b)      22,00 zł brutto – w przypadku wyboru opcji „za pobraniem” jeżeli wartość Zamówienia jest mniejsza niż 700 zł brutto.
 1. Jeżeli wartość zamówienia jest równa bądź większa niż 700 zł brutto koszt przesyłki pokrywa Sprzedawca.
 2. Koszty dostawy Towarów niestandardowych, ponadgabarytowych tj. o wymiarach przekraczających 140x60x60 cm lub 30 kg oraz na zamówienie uzgadniane są indywidualnie.
 3. Po wysłaniu przesyłki, Klient otrzyma za pomocą wiadomości e-mail potwierdzenie wysyłki wraz z numerem listu przewozowego oraz link do strony przewoźnika z możliwością śledzenia przesyłki.
 4. Korzyści i szkody związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przechodzą na Klienta w momencie przekazania Towarów przez Sprzedawcę firmie kurierskiej.
 5. Klient, do którego został wysłany towar za pomocą usługi kurierskiej ma obowiązek sprawdzić przesyłkę w sposób ustalony przy przesyłkach danego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi nieprawidłowości lub uszkodzenia, które nastąpiły w czasie przewozu  obowiązany jest niezwłocznie dokonać właściwych czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

VIII. GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją producenta.
 2. W przypadku Towarów objętych gwarancją, informacje dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana w Sklepie lub dostarczona wraz z Towarem.
 3. Warunki gwarancji określa producent Towaru. 
 1. NARUSZENIA 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania oraz usunięcia Konta w przypadku rażącego naruszania postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ORAZ USŁUGODAWCY
 1. Sprzedawca wyłącza rękojmie za wady fizyczne i prawne Towarów.
 2. Sprzedawca oraz Usługodawca dołoży starań, żeby Sklep funkcjonował w sposób ciągły. Sprzedawca oraz Usługodawca zastrzegają jednak, że w funkcjonowaniu Sklepu mogą nastąpić przerwy w celu aktualizacji danych, archiwizacji danych, naprawienia błędów lub dokonania innych prac konserwacyjnych. Sprzedawca ani Usługodawca nie są zobowiązani informować Klientów o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Sklepu.
 3. Sprzedawca oraz Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z:
 1. braku możliwości złożenia Zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy lub Usługodawcy,
 2. niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Klienta,
 3. awarii Internetu, sprzętu czy oprogramowania Klienta.
 1. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@tech-poznan.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 1. ZMIANA REGULAMINU
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 3. W przypadku Klientów zarejestrowanych w Sklepie zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie  licząc od chwili wejścia w życie tych zmian.
 4. W przypadku braku zgody na wprowadzenie zmiany, Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług elektronicznych w terminie 14 (czternastu) dni od dnia pierwszego logowania po zmianie Regulaminu poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu do Usługodawcy. 

XII. DANE OSOBOWE

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta.
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Dane Klientów, którzy wyrazili na to zgodę, są udostępniane Sprzedawcy w celu realizacji zamówienia.
 3. Wszelkie dane osobowe uzyskane w czasie działalności Sklepu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, Nr 922 ze zm.). 
 4. Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, Nr 922 ze zm.) albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Dane osobowe Klientów, którzy wyrazili na to zgodę, będą przetwarzane w celu przekazywania im drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty Sklepu. 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory powstałe między Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl